Intézmény bezárás

Az alábbi dokumentumok alapján 2020. március 16-tól bezár iskolánk.

 

Magyarország miniszterelnökének bejelentése

 

Magyar Közlöny

 

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, valamint az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg: 
 
a) 2020. március 16. napjától az  iskolákban a  nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre; 
b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében
 ba) a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, 
bb) a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére; 
c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására; 
d) 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a  területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a  gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét; 
e) a  tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a  köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében
 ea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
 eb) ha az  intézményben, tagintézményben a  vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a  vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az  
ea)  alpontban foglaltak teljesítését, a  köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia; Felelős: emberi erőforrások minisztere innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: azonnal 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a  versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény 
a) a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
 b) a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa. Felelős: emberi erőforrások minisztere 
 
Határidő: azonnal 
 
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök